สกลนคร
# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 18 ตุลาคม 2564
18 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 06 กันยายน 2564
19 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 02 สิงหาคม 2564
20 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 27 พฤษภาคม 2564
21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 03 พฤษภาคม 2564
22 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 05 กุมภาพันธ์ 2564
23 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 05 กุมภาพันธ์ 2564
24 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 15 มกราคม 2564