คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หมวดย่อย# หัวข้อ
17 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
18 คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 คู่มือบทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
20 คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
22 คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชัน G-Chat
23 คู่มือการใช้งาน Mail Go Thai
24 คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Gin Conference Version 8.0)