คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน ใหม่
# หัวข้อ วันที่
17 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหม่ 11 มกราคม 2565
18 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่ 11 มกราคม 2565
19 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละงู จังหวัดสตูล ใหม่ 11 มกราคม 2565
20 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ใหม่ 11 มกราคม 2565
21 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใหม่ 11 มกราคม 2565
22 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ 18 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใหม่ 11 มกราคม 2565
23 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ใหม่ 11 มกราคม 2565
24 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เขตเลือกตั้งที่ 15 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ 11 มกราคม 2565