การเลือกตั้ง อบจ.
# หัวข้อ วันที่
17 ควฉ. 82/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 5 (ม.65 (1) (3) (4) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
18 ควฉ. 78/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี เขตเลือกตั้งที่ 3 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
19 ควฉ. 77/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
20 ควฉ. 81/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 8 เขตเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้ง 11 อำเภอกระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอกะเปอร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึงเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอละอุ่น เขต 31 มกราคม 2565
21 ควฉ. 83/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง เขตเลือกตั้งที่ 5 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ม.65 (1) และ ม.92 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
22 ควฉ. 89/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.66 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
23 ควฉ. 90/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎ์ธานี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
24 ควฉ. 84/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565