การเลือกตั้งเทศบาล
# หัวข้อ วันที่
17 ควฉ. 145/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 15 กุมภาพันธ์ 2565
18 ควฉ. 143/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 15 กุมภาพันธ์ 2565
19 ควฉ. 146/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และนายกเทศมนตรีตำบลนครชุม (ม.65 (5) วรรคสองและวรรคสาม พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 15 กุมภาพันธ์ 2565
20 ควฉ. 138/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (ม.65 (2) (4) และ (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 14 กุมภาพันธ์ 2565
21 ควฉ. 117/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึงเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง (ม.69 และ ม.119 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565
22 ควฉ. 121/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565
23 ควฉ. 116/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลี เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และนายกเทศมนตรีเมืองตาคลี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565
24 ควฉ. 126/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหล่มเก่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า (ม.65 (2) และ (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565