กฏหมาย/ระเบียบ
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
17 คำวินิจฉัยที่ 233/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด 28 มกราคม 2563
18 คำวินิจฉัยที่ 227/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2563
19 คำวินิจฉัยที่ 212/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช 28 มกราคม 2563
20 คำวินิจฉัยที่ 215/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 28 มกราคม 2563
21 คำวินิจฉัยที่ 228/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดราชบุรี 28 มกราคม 2563
22 คำวินิจฉัยที่ 220/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนครปฐม 28 มกราคม 2563
23 คำวินิจฉัยที่ 32/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 24 มกราคม 2563
24 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 15 มกราคม 2563