ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
17 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อออนไลน์ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ ภาพยนตร์สั้น พร้อมล่ามภาษามือ พร้อมออกอากาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)