ประกาศ กกต.
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
17 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 18 มิถุนายน 2563
18 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 18 มิถุนายน 2563
19 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 18 มิถุนายน 2563
20 ประกาศ กกต. เรื่อง การแสดงตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อเดินทางข้ามเขตจังหวัด 12 มิถุนายน 2563
21 ประกาศ กกต. เรื่อง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 16 มีนาคม 2563
22 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 30 กันยายน 2562
23 ประกาศ กกต. เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง พ.ศ.2562 14 มีนาคม 2562
24 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 24 มกราคม 2562