ประกาศ กกต.
# หัวข้อ วันที่
17 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 26 มีนาคม 2561
18 ประกาศ กกต. เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 04 ธันวาคม 2560
19 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 31 ตุลาคม 2560
20 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2559
21 ประกาศ กกต.เรื่อง การเกษียณก่อนกำหนดของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 14 กรกฎาคม 2559
22 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของที่เลือกตั้งกลางที่ประกาศงดลงคะแนน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทสาคร และจังหวัดเพชบูรณ์ 14 กรกฎาคม 2559
23 ประกาศ กกต.เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 14 กรกฎาคม 2559
24 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่ประกาศงดการลงคะแนน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในพื้นที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดเพชรบุรี 14 กรกฎาคม 2559