แผนปฏิบัติการของพรรคการเมือง ที่ได้รับเงินจัดสรรฯ ประจำปี พ.ศ. 2562