เชียงราย
# หัวข้อ วันที่
25 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 21 ธันวาคม 2564
26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 20 ธันวาคม 2564
27 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 30 พฤศจิกายน 2564
28 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 05 พฤษภาคม 2564
30 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 18 กุมภาพันธ์ 2564
31 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 17 กุมภาพันธ์ 2564
32 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 06 กุมภาพันธ์ 2564