เชียงใหม่
# หัวข้อ วันที่
25 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 14 ธันวาคม 2564
26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 14 ธันวาคม 2564
27 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 14 ธันวาคม 2564
28 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 14 ธันวาคม 2564
29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 14 ธันวาคม 2564
30 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 23 พฤศจิกายน 2564
31 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 02 สิงหาคม 2564
32 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564