นครปฐม
# หัวข้อ วันที่
25 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 21 ธันวาคม 2564
26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 ตุลาคม 2564
27 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 31 สิงหาคม 2564
28 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 05 กรกฎาคม 2564
29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
30 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม 29 เมษายน 2564
31 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 05 กุมภาพันธ์ 2564
32 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 1) 05 กุมภาพันธ์ 2564