ร้อยเอ็ด
# หัวข้อ วันที่
25 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
27 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
28 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
30 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
31 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
32 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564