สระแก้ว
# หัวข้อ วันที่
25 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 20 ธันวาคม 2564
26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 20 ธันวาคม 2564
27 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 20 ธันวาคม 2564
28 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 20 ธันวาคม 2564
29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 20 ธันวาคม 2564
30 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 20 ธันวาคม 2564
31 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 20 ธันวาคม 2564
32 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 31 ตุลาคม 2564