สระบุรี
# หัวข้อ วันที่
25 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 20 ธันวาคม 2564
26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 20 ธันวาคม 2564
27 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 20 ธันวาคม 2564
28 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 08 พฤศจิกายน 2564
29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 12 กรกฎาคม 2564
30 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
31 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี 03 พฤษภาคม 2564
32 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 06 กุมภาพันธ์ 2564