คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน ใหม่
# หัวข้อ วันที่
25 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่ 11 มกราคม 2565
26 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่ 11 มกราคม 2565
27 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่ 11 มกราคม 2565
28 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่ 11 มกราคม 2565
29 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ใหม่ 11 มกราคม 2565
30 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ใหม่ 11 มกราคม 2565
31 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ใหม่ 11 มกราคม 2565
32 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ใหม่ 11 มกราคม 2565