แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างเหมาติดตั้งระบบและเพิ่มคู่สาย) 28 ตุลาคม 2564
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - เช่ารถยนตร์) 26 ตุลาคม 2564
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ รายการที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 04 ตุลาคม 2564
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เช่าใช้บริการระบบสารสนเทศ) 13 กันยายน 2564
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน) 31 สิงหาคม 2564
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บริการทำความสะอาดฯ) 24 สิงหาคม 2564
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บริการรักษาความปลอดภัยฯ) 24 สิงหาคม 2564
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 68 เครื่อง) 24 สิงหาคม 2564