การเลือกตั้ง อบจ.
# หัวข้อ วันที่
25 ควฉ. 50/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกรงปินัง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอรามัน เขตเลือกตั้งที่ 5 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 18 มกราคม 2565
26 ควฉ. 48/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอบางเลน เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565
27 ควฉ. 49/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ม.65 (1) (2) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565
28 ควฉ. 47/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 8 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) (4) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565
29 ควฉ. 54/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน เขตเลือกตั้งที่ 7 (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565
30 ควฉ. 51/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง เขตเลือกตั้งที่ 4 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565
31 ควฉ. 53/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ม.65 (1) และ ม.119 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565
32 ควฉ. 30/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 7 และเขตเลือกตั้งที่ 10 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 11 มกราคม 2565