การเลือกตั้ง อบจ.
# หัวข้อ วันที่
25 ควฉ. 32/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ 2 (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 11 มกราคม 2565
26 ควฉ. 4/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ม.65 (1) (2) และ (5) ม.69 และ ม.120 พรบ.พรรคการเมือง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 05 มกราคม 2565
27 ควฉ. 3/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 05 มกราคม 2565
28 ควฉ. 1301/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564
29 ควฉ. 1303/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (ม.65 (1) (2) และ (5) พรป.พรรคการเมือง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2560) 28 ธันวาคม 2564
30 ควฉ. 1296/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ม.65 (5) และ ม.66 วรรคสอง พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564
31 ควฉ. 1299/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ เขตเลือกตั้งที่ 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564
32 ควฉ. 1302/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (ม.34 และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564