การเลือกตั้งเทศบาล
# หัวข้อ วันที่
25 ควฉ. 123/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565
26 ควฉ. 119/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565
27 ควฉ. 102/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่องจิก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย (ม.65 (1) และ (2) และ ม.66 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
28 ควฉ. 96/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (ม.65 (2) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
29 ควฉ. 95/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
30 ควฉ. 105/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม (ม.65 (2) (5) และ ม.66 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
31 ควฉ. 98/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ เขตเลือกตัั้งที่ 1 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
32 ควฉ. 103/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอัมพวา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา (ม.48 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565