ประกาศ กกต.
# หัวข้อ วันที่
25 ประกาศ กกต.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีมีเหตุจำเป็นเฉพาะที่ พ.ศ. 2557 14 กรกฎาคม 2559
26 ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผอ.กต.จว.เป็นตำแหน่งบริหารระดับสูง (ฉบับที่ ๓) 14 กรกฎาคม 2559
27 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) 14 กรกฎาคม 2559
28 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) 14 กรกฎาคม 2559
29 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) 14 กรกฎาคม 2559
30 เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2559
31 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนันสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ฉบับที่ 3) 14 กรกฎาคม 2559
32 เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป ครั้งต่อไป 14 กรกฎาคม 2559