ระเบียบ กกต.
# หัวข้อ วันที่
25 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 11 มกราคม 2562
26 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2561 11 มกราคม 2562
27 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 03 มกราคม 2562
28 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 30 พฤศจิกายน 2561
29 ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 17 พฤศจิกายน 2561
30 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการประกันสุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 12 ตุลาคม 2561
31 ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 08 ตุลาคม 2561
32 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 22 สิงหาคม 2561