สปอต/สารคดี/รายการสัมภาษณ์สดทางวิทยุประจำปี 2560
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
33 สัมภาษณ์ประเด็น การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560
34 สัมภาษณ์ประเด็น การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง โดยนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 03 พฤษภาคม 2560
35 การสัมภาษณ์ประเด็น การเตรียมการอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งแก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ โดยนายสมเกียรติ ริ้วเหลือง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 03 พฤษภาคม 2560
36 สัมภาษณ์ประเด็น การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยนายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 03 พฤษภาคม 2560
37 สัมภาษณ์ประเด็น ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) โดยนางสาวภัชรา คติกุล ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และเผยแพร่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 03 พฤษภาคม 2560
38 สัมภาษณ์ ประเด็นหลักสูตรการอบรมพนักงานสืบสวนและไต่สวน โดยนายดุษฏี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 03 พฤษภาคม 2560
39 ชุดที่ 3 เรื่อง การบจิจาคภาษีให้แก่พรรคการเมือง 03 พฤษภาคม 2560
40 ชุดที่ 4 เรื่อง กกต.มิติใหม่ 03 พฤษภาคม 2560