ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
33 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาค ค. ในการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 17 เมษายน 2562
34 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาค ค. ในการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 17 เมษายน 2562
35 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 22 มีนาคม 2562
36 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำหน่งนิติกร ไปรายงานตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 04 มีนาคม 2562
37 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 28 กุมภาพันธ์ 2562