คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
33 ควฉ. 1355/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ม.48 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 ตุลาคม 2565
34 ควฉ. 1350/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 ตุลาคม 2565
35 ควฉ. 1349/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ม.65 (1)(2) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 ตุลาคม 2565
36 ควฉ. 1348/2565 เรือง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ม.50 (10)พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 ตุลาคม 2565
37 ควฉ. 1347/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ม.65 (1)(4) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 04 ตุลาคม 2565
38 ควฉ. 1344/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 04 ตุลาคม 2565
39 ควฉ. 1345/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ม.65 (2) และ (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 04 ตุลาคม 2565
40 ควฉ. 1327/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอกระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 (ม.62 และ ม.63 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 04 ตุลาคม 2565