กาฬสินธุ์
# หัวข้อ วันที่
33 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 02 สิงหาคม 2564
34 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 29 มิถุนายน 2564
35 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 02 มิถุนายน 2564
36 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 05 พฤษภาคม 2564
37 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 17 กุมภาพันธ์ 2564
38 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 06 กุมภาพันธ์ 2564
39 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 มกราคม 2564