ร้อยเอ็ด
# หัวข้อ วันที่
33 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
34 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
35 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
36 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
37 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 05 กรกฎาคม 2564
38 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
39 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 07 พฤษภาคม 2564
40 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 06 กุมภาพันธ์ 2564