สระบุรี
# หัวข้อ วันที่
33 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 08 พฤศจิกายน 2564
34 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 12 กรกฎาคม 2564
35 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
36 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี 03 พฤษภาคม 2564
37 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 06 กุมภาพันธ์ 2564
38 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 06 กุมภาพันธ์ 2564
39 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 มกราคม 2564