คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน ใหม่
# หัวข้อ วันที่
33 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ใหม่ 11 มกราคม 2565
34 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชใหม่ 06 มกราคม 2565
35 คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ใหม่ 22 มกราคม 2564
36 คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ใหม่ 22 มกราคม 2564
37 คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ใหม่ 22 มกราคม 2564
38 คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ใหม่ 22 มกราคม 2564
39 คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ใหม่ 22 มกราคม 2564
40 คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ใหม่ 22 มกราคม 2564