แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 20 สิงหาคม 2564
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดหาครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายพร้อม Function Software) 05 สิงหาคม 2564
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ) 05 สิงหาคม 2564
36 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 กรกฎาคม 2564
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ) 08 กรกฎาคม 2564
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์) 07 กรกฎาคม 2564
39 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 มีนาคม 2564
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 16 มีนาคม 2564