การเลือกตั้ง อบจ.
# หัวข้อ วันที่
33 ควฉ. 1307/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี เขตเลือกตั้งที่ 4 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564
34 ควฉ. 1295/2564 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตรัง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ม.65 (1) (2) และ ม.66 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564
35 ควฉ. 1293/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ม.65 (2) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564
36 ควฉ. 1297/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564
37 ควฉ. 1298/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อำเภอสามง่าม เขตเลือกตั้งที่ 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564
38 ควฉ. 1306/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ม.88 และ ม.119 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564
39 ควฉ. 1305/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564
40 ควฉ. 1304/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 ธันวาคม 2564