กฏหมาย/ระเบียบ
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
33 คำสั่ง สนง.กกต.ที่ 505/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร 02 ธันวาคม 2562
34 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 27 พฤศจิกายน 2562
35 ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 27 พฤศจิกายน 2562
36 คำวินิจฉัยที่ 222/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา 25 พฤศจิกายน 2562
37 คำวินิจฉัยที่ 221/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดพัทลุง 25 พฤศจิกายน 2562
38 คำวินิจฉัยที่ 216/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด 18 พฤศจิกายน 2562
39 คำวินิจฉัยที่ 214/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด 18 พฤศจิกายน 2562
40 คำวินิจฉัยที่ 213/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร 18 พฤศจิกายน 2562