ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
33 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จำนวน 2 รายการ
34 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
35 ประกวาดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
36 ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
37 ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference ในห้องประชุม VIP ชั้น 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
39 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
40 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)