ประกาศ กกต.
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
33 ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดงาน พ.ศ. 2561 16 พฤศจิกายน 2561
34 ประกาศ กกต. เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 08 ตุลาคม 2561
35 ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 19 กันยายน 2561
36 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 11 เมษายน 2561
37 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 26 มีนาคม 2561
38 ประกาศ กกต. เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 04 ธันวาคม 2560
39 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 31 ตุลาคม 2560
40 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2559