ประกาศ กกต.
# หัวข้อ วันที่
33 เรื่อง จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ตามปกติประเพณี ของพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 14 กรกฎาคม 2559
34 เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 14 กรกฎาคม 2559
35 เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นตำแหน่งบริหารระดับสูง (เพิ่มเติม) 14 กรกฎาคม 2559
36 เรื่อง แก้ไขแบบพิมพ์ท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส 14 กรกฎาคม 2559
37 เรื่อง ให้ย่นหรืองดเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรใหม่ 14 กรกฎาคม 2559
38 ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผอ.กต.จว.เป็นตำแหน่งบริหารระดับสูง (เพิ่มเติม) 14 กรกฎาคม 2559
39 ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป ครั้งต่อไป 14 กรกฎาคม 2559
40 ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 14 กรกฎาคม 2559