ระเบียบ กกต.
# หัวข้อ วันที่
33 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 24 สิงหาคม 2559
34 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 24 สิงหาคม 2559
35 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ พ.ศ. 2542 14 กรกฎาคม 2559
36 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงาน พ.ศ.2557 14 กรกฎาคม 2559
37 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีมีเหตุจำเป็นเฉพาะพื้นที่ 14 กรกฎาคม 2559
38 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 14 กรกฎาคม 2559
39 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 14 กรกฎาคม 2559
40 ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 14 กรกฎาคม 2559