การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
41 เปิดเผยราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (Vip) (ศรก.4)
42 เปิดเผยราคากลาง จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 44 เครื่อง
43 เปิดเผยราคากลาง โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
44 เปิดเผยราคากลาง การประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช…ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน
45 เปิดเผยราคากลาง โครงการผลิตสารคดีโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กกต. และ สนง.กกต.พร้อมออกอากาศ
46 เปิดเผยราคากลาง โครงการศึก๋่วิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ
47 เปิดเผยราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช…ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน
48 เปิดเผยราคากลาง ป้ายปิดประกาศ (สนง.กกต.จว.เพชรบุรี)