คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
41 คำวินิจฉัยที่ 441/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอสามพราน เขตเลือกตั้งที่ 7 08 มิถุนายน 2564
42 คำวินิจฉัยที่ 434/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 08 มิถุนายน 2564
43 คำวินิจฉัยที่ 440/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาอค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 4 08 มิถุนายน 2564
44 คำวินิจฉัยที่ 437/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 08 มิถุนายน 2564
45 คำวินิจฉัยที่ 427/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาลอ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 08 มิถุนายน 2564
46 คำวินิจฉัยที่ 431/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเคียนซา เขตเลือกตั้งที่ 2 08 มิถุนายน 2564
47 คำวินิจฉัยที่ 435/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 3 และการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 08 มิถุนายน 2564
48 คำวินิจฉัยที่ 438/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิวาส เขตเลือกตั้งที่ 3 08 มิถุนายน 2564