ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
41 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 16 มกราคม 2566
42 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 16 มกราคม 2566
43 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 มกราคม 2566
44 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 มกราคม 2566
45 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 16 มกราคม 2566
46 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 16 มกราคม 2566
47 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 16 มกราคม 2566
48 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 16 มกราคม 2566