แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดหาครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายพร้อม Function Software) 05 สิงหาคม 2564
42 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ) 05 สิงหาคม 2564
43 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 กรกฎาคม 2564
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ) 08 กรกฎาคม 2564
45 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์) 07 กรกฎาคม 2564
46 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 มีนาคม 2564
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 16 มีนาคม 2564
48 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 01 มีนาคม 2564