ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
41 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
42 ประกวดราคาจ้างดำเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
44 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่5) จำนวน 5 รายการ
45 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่2) จำนวน 5 รายการ
46 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference ในห้องประชุม VIP ชั้น 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
47 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่4) จำนวน 5 รายการ
48 ประกวดราคาจ้างจัดทำสารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)