การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
49 เปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
50 เปิดเผยราคากลาง โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
51 เปิดเผยราคากลาง การดำเนินการจัดหาพัสดุในการออกเสียงประชามติ (สนง.กกต.จว.เพชรบุรี)
52 เปิดเผยราคากลาง การดำเนินการจัดหาพัสดุในการออกเสียงปรามติ (สนง.กกต.จว.กาญจนบุรี)
53 เปิดเผยราคากลาง ดำเนินการจัดหาพัสดุในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (สนง.กกต.จว.สุรินทร์)
54 เปิดเผยราคากลาง ผลิตสื่อเผยแพร่ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ (ใบความรู้การออกเสียงประชามติ) (สนง.กกต.กทม.)
55 เปิดเผยราคากลาง ผลิตสื่อเผยแพร่ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ (ปฏิทินการออกเสียงประชามติ) (สนง.กกต.กทม.)
56 เปิดเผยราคากลาง ผลิตสื่อเผยแพร่ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ (ที่คั่นหนังสือ)(สนง.กกต.กทม)