ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
49 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2565
50 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์รายชื่อ รอง.ลธ.กกต.บนป้ายทำเนียบไม้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2565
51 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ) 06 มิถุนายน 2565
52 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น M552dn หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0402-120-2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2565
53 ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่สากลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิถุนายน 2565
54 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหลอดไฟ LED ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 20 วัตต์ ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 12 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิถุนายน 2565
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ด้านวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระบวนการเลือกตั้งที่ดีและการสร้างเครือข่ายและพลังร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่การปฏิบั 01 มิถุนายน 2565
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565