คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
49 คำวินิจฉัยที่ 430/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 08 มิถุนายน 2564
50 คำวินิจฉัยที่ 429/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 08 มิถุนายน 2564
51 คำวินิจฉัยที่ 428/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 08 มิถุนายน 2564
52 คำวินิจฉัยที่ 436/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตาคลี เขตเลือกตั้งที่ 1 08 มิถุนายน 2564
53 คำวินิจฉัยที่ 439/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 08 มิถุนายน 2564
54 คำวินิจฉัยที่ 433/2564 แรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 5 08 มิถุนายน 2564
55 คำวินิจฉัยที่ 432/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 08 มิถุนายน 2564
56 คำวินิจฉัยที่ 442/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 08 มิถุนายน 2564