ประกาศผลการเลือกตั้ง
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
49 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ปทุมธานี (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557) 20 เมษายน 2557
50 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ยะลา (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557) 20 เมษายน 2557
51 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.สุพรรณบุรี (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557) 20 เมษายน 2557
52 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.สุราษฏร์ธานี (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557) 20 เมษายน 2557
53 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.เพชรบุรี (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557) 20 เมษายน 2557
54 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ภูเก็ต (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557) 19 เมษายน 2557
55 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ภูเก็ต (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557) 19 เมษายน 2557
56 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.กาญจนบุรี (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557) 12 เมษายน 2557