ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
49 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
50 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
51 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2,898 รายการ
52 ประกวดราคาการซื้อรถรับรองประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
53 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถรับรองประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)
54 ประกวดราคาจ้างทำเข็มกิตติมศักกดิ์ และเข็มวิทยฐานะพร้อมกล่องผ้าไหม โครงการพัฒนาบุคลากรพรรคการเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
55 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
56 ประกวดราคาจ้างผลิตและจัดทำรายการวิทยุ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)