การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
57 เปิดเผยราคากลาง ผลิตสื่อเผยแพร่ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ (สนง.กกต.กทม)
58 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียงต่อหนึ่งหน่วยออกเสียง จำนวน 22 รายการ (สนง.กกต.จว.อุบลราชธานี)
59 เปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำป้ายบอกสถานที่ออกเสียง โดยวิธีพิเศษ (สนง.กกต.จว.อุบลราชธานี)
60 เปิดเผยราคากลาง จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง โดยวิธีพิเศษ (สนง.กกต.จว.อุบลราชธานี)
61 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฯ
62 เปิดเผยราคากลาง โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (สนง.กกต.จว.สุรินทร์)
63 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ (สนง.กกต.จว.ยโสธร)
64 เปิดเผยราคากลาง การดำเนินการจัดหาพัสดุในการออกเสียงประชามติ (สนง.กกต.จว.ราชบุรี)