ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
57 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำข้อมูลติดตั้งในป้ายทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565
58 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำห้องกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 31 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565
59 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565
60 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565
61 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำเครื่องสังเวยไหว้สักการะองค์พระพรหม จำนวน 25 รายการ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565
62 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับรถส่วนกลางและรถรับรอง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565
63 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างทำป้ายสแตนเลสพร้อมชื่อและตำแหน่ง จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565
64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างดำเนินโครงการสำนักงานอัตโนมัติ Office Automation กิจกรรมการบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงาน ระยะที่ 2) 30 พฤษภาคม 2565