ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
57 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักพัฒนาบุคลากร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
58 ประกวดราคาการซื้อรถรับรองประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
59 ประกวดราคาการซื้อรถรับรองประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
60 ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) กิจกรรมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
61 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 3) จำนวน 5 รายการ
62 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (แบบขาว) ขนาดเอ 4 หนา 80 แกรม จำนวน 26,400 รีม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
63 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
64 ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (8 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)