การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
65 เปิดเผยราคากลาง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 (สนง.กกต.จว.สระบุรี)
66 เปิดเผยราคากลาง โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ (สนง.กกต.จว.บุรีรัมย์)
67 เปิดเผยราคากลาง จ้างผลิตพัดสื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (สนง.กกต.จว.บึงกาฬ)
68 เปิดเผยราคากลาง ผลิตสื่อเผยแพร่ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ (สนง.กกต.กทม.)
69 เปิดเผยราคากลาง โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดย ศส.ปชต.กิจกรรมที่ 1 อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 2 รายการ
70 เปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์สรุปย่อสาระสำคัญ (booklet) จำนวน 17,000,000 เล่ม
71 เปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์สรุปย่อสาระสำคัญ (booklet) จำนวน 3,000,000 เล่ม
72 เปิดเผยราคากลาง โครงการศูนย์แถลงข่าวการออกเสียงประชามติ กิจกรรมการจัดศูนย์แถลงข่าวการออกเสียงประชามติ