คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
65 คำวินิจฉัยที่ 6/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก 05 มีนาคม 2563
66 คำวินิจฉัยที่ 10/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร 05 มีนาคม 2563
67 คำวินิจฉัยที่ 16/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 05 มีนาคม 2563
68 คำวินิจฉัยที่ 238/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 21 กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2563
69 คำวินิจฉัยที่ 17/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพัทลุง 04 มีนาคม 2563
70 คำวินิจฉัยที่ 219/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก 03 มีนาคม 2563
71 คำวินิจฉัยที่ 250/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
72 คำวินิจฉัยที่ 19/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี 25 กุมภาพันธ์ 2563