คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
65 คำวินิจฉัยที่ 417/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 6 07 มิถุนายน 2564
66 คำวินิจฉัยที่ 425/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 07 มิถุนายน 2564
67 รวมคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564 20 พฤษภาคม 2564
68 คำวินิจฉัยที่ 387/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขตเลือกตั้งที่ 1 19 เมษายน 2564
69 คำวินิจฉัยที่ 392/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอหนองปรือ 19 เมษายน 2564
70 คำวินิจฉัยที่ 416/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาจะหลวย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 07 เมษายน 2564
71 คำวินิจฉัยที่ 411/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 เมษายน 2564
72 คำวินิจฉัยที่ 414/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัีดพระนครศรีอยุธยา 07 เมษายน 2564