ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
65 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
66 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (9 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
67 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 รายการ
68 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
69 ประกวดราคาซื้อรถรับรองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
70 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถรับรองกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
71 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ (ฉบับแก้ไข)
72 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ